Baza Adamowo

 

NAZWA ZAKŁADU

 

 

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa prowadzącego zakład

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych

„Przyjaźń” Spółka Akcyjna

Adres siedziby

09-410 Płock  ul. Wyszogrodzka 133

Telefon

+48 24 266 23 00

Fax

+48 24 266 22 03

Strona WWW

www.pern.com.pl

e-mail

zarzad@pern.com.pl

NIP

7740003097

REGON

000044641

Adres zakładu:

Nazwa

Baza Adamowo

Kierujący Zakładem

Kierownik Wydziału Wschodniego Przesyłu Ropy

Adres

Adamowo,    17-307 Mielnik

Telefon

+48 85 657 77 70 - 72

FAX

+48 85 657 77 70 – 72 wew. 292

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko

Rzecznik Prasowy PERN „Przyjaźń” S.A.

Telefon kontaktowy

+48 24 266 23 29

FAX

+48 24 266 22 84

e-mail

roman_goralski@pern.com.pl

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

1.        Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

 

     Działalność użytkownika Bazy w Adamowie polega na przyjmowaniu ropy naftowej otrzymywanej rurociągiem ,,Przyjaźń” z terytorium Białorusi, magazynowaniu jej w 15 stalowych zbiornikach naziemnych o pojemności 32 tyś. m3, 50 tyś. m3, 100 000 tyś. m3 i przepompowywaniu rurociągami do Bazy w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka.  

 

     Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Bazy w Adamowie, której skutki mogą dotknąć mieszkańców Gminy Mielnik jest bardzo małe. Wszystkie zbiorniki magazynowe zabezpieczone są przed niekontrolowanym rozlewem.Zagrożenie ogranicza się do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsc zamieszkania, w przypadku dużego pożaru na terenie zakładu.

 

     W tym przypadku oceniając zagrożenie, polegające na rozprzestrzenianiu się silnego zadymienia, należy podać że pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru. Zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych, jednak nie przekroczy on kilkunastu kilometrów. Zadymienie nie niesie poważnych zagrożeń ekologicznych. Możliwe są następujące skutki:

a)   spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja,

b)  skażenie powierzchniowe roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru. Obszar tego rodzaju szczególnego narażenia nie będzie większy niż 2 – 3 km od miejsca pożaru. Negatywne oddziaływanie zadymienia wywołanego spalaniem się ropy naftowej będzie przedmiotem specjalistycznych badań,

c) skażenie wód powierzchniowych. W określonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne) produkty niecałkowitego spalania mogą opaść na powierzchnię wód.

 

2.      Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
do przewidzenia.

Lp.

Nazwa zagrożenia*

Skutki**

1.

 duży pożar na terenie zakładu

możliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania      

2.

rozlewisko spowodowane awarią  rurociągu technologicznego

możliwość skażenia gruntu

 

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

 

3.        Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.

 

-        Państwowa Straż Pożarna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

-        Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska woj. podlaskiego w Białymstoku,

-        Inne: Zakładowe Straże Pożarne, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna.

 

4.        Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

       Zakład wprowadził m.in. następujące środki zapobiegawcze:

·      Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach i zabezpieczenie zbiorników przed przepełnieniem,

·      Kontrola stanu dna zbiorników i zabezpieczenie przed przenikaniem ropy naftowej z rozlewisk w obrębie obwałowania do gruntu i wód gruntowych,

·      Wyposażenie zbiorników w stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,

·      Opracowanie właściwych procedur i instrukcje technologiczne.

      W przypadku powstania zagrożenia zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN, powiadomione zostaną jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej,    a informacja o zdarzeniu zostanie przekazana dodatkowo do:

1)    Wójta Gminy Mielnik, tel. (85) 656 58 62,

2)    Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku, tel. (85) 743 95 35

3)    Sołtysa wsi Adamowo/Mętna, tel. (85) 657 77 25,

4)    Sołtysa wsi Tokary, tel. (85) 657 75 61, kom. 721294725,

5)    Sołtysa wsi Wilanowo, tel. kom. 661314607 .

Powyższe realizuje Starszy Zmiany w Bazie Adamowo – tel. (85) 657 77 70 - 72.

 

ZASADY OGÓLNE

1.        Sygnały alarmowe (alarmy):

 

Na terenie Bazy Adamowo

Pożar, rozlewisko ropy – sygnał ciągły trwający 3 minuty.

 

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

-      2 syreny alarmowe, rozmieszczone na budynku Strażnicy oraz Dyspozytorni.

 

Na terenie Gminy Mielnik

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – sygnał ciągły trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców, przekazywana za pomocą mediów.

Odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający 3 minuty oraz powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm ……….... dla ………….., przekazywana za pomocą mediów.

 

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

-   urządzenia nagłaśniające OSP Mielnik,

-   stronę internetową Urzędu Gminy Mielnik,

-   inne służby lokalne i ratownicze.

 

 

2.        Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych (PZB):

Dla miejscowości Adamowo/Mętna – świetlica wiejska w m. Mętna (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w Mielniku),

Dla miejscowości Tokary – świetlica wiejska w Tokarach (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w Mielniku),

Dla miejscowości Wilanowo – świetlica/strażnica OSP w Wilanowie (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w Mielniku).

 

3.        Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi procedurami i instrukcjami):

Wzór komunikatu dotyczący konieczności przeprowadzenia ewakuacji

 

„Komunikat Wójta Gminy w Mielniku z dnia .............. godz. ..............

dotyczący awarii w Bazie „PERN” w Adamowie.

UWAGA!!!

Mieszkańcy w dniu dzisiejszym około godz. ................ nastąpił .......................................

W związku z silnym wiatrem ………………………... występuje zagrożenie dla mieszkańców sołectw/a …………..( Adamowo/Mętna, Tokary, Wilanowo)

Nakazuję aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku: …………………….(PZB)”.

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

 

  1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
  2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
  3. Osoby   znajdujące  się  na  otwartej  przestrzeni w pobliżu Zakładu:

-      nie zbliżać się do terenu Zakładu,

-      oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,

  1. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:

-      nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,

-      w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,

  1. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:

-      dostosować się do ich poleceń.

 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 

  1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

-      zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,

-      wyłączyć bezpieczniki elektryczne,

-      odciąć dopływ wody do mieszkania,

-      osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,

-      zabrać ze sobą dokument tożsamości,

-      pozamykać okna i drzwi w swoich domach.

-      opuścić na czas określony miejsce zamieszkania udając się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).

 

  1. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
  2. Inne:

-      pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,

-      powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

 

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

 

 

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

NUMERY ALARMOWE

UWAGI

Państwowa Straż Pożarna

----------------------------

998

112

Najbliższa terenowo jednostka organizacyjna PSP

Zakładowa Straż Pożarna PERN „Przyjaźń” S.A.

Baza Adamowo

tel. (85) 657 77 70 – 72

wew. 112, 295

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 31

tel. (85) 656 52 00

fax. (85) 656 52 09

Powiatowe Stanowisko Kierowania – dyżury 24h

Gminny Punkt Kontaktowy

ul. Piaskowa 38

(85) 656 58 78

Zarządzanie Kryzysowe UG Mielnik

Policja

 

997, 112

 

Pogotowie Ratunkowe

 

999, 112

 

Pogotowie Energetyczne

 

991, (85) 655 26 14

 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH:

 

1.      NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO REJONU ZAGROŻENIA.

2.    WŁĄCZ TELEWIZOR LUB RADIOODBIORNIK NA CZĘSTOTLIWOŚĆ STACJI LOKALNEJ I WYSŁUCHAJ UWAŻNIE NADAWANYCH KOMUNIKATÓW.

3.    POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI NADAWANYMI W MEDIACH.

4.    WYCHODZĄC Z DOMU PAMIĘTAJ O ZABRANIU:

-      dokumentów,

-      telefonu komórkowego wraz z ładowarką,

-    leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,

-    przyborów toaletowych,

-    ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,

-    kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.

 

5.    WYCHODZĄC Z DOMU PAMIĘTAJ O WYŁĄCZENIU DOPŁYWU WSZYSTKICH MEDIÓW DO BUDYNKU, MIESZKANIA (GAZ, PRĄD, WODA).

6.    WYCHODZĄC Z DOMU PAMIĘTAJ O OPUSZCZENIU ROLET ORAZ JEGO ZAMKNIĘCIU.

7.    UDAJ SIĘ W REJON ZBIÓRKI EWAKUOWANYCH, KTÓRY ZOSTAŁ PODANY W TREŚCI KOMUNIKATU.

 

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA

 

 

Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy z prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna.